Definities
Gast: een persoon die bij Studio De Bilt verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die Studio De Bilt heeft gereserveerd. De hoofdgast is ouder dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Gastvrouw: de persoon die als eigenaar van Studio De Bilt, of namens de eigenaar de B&B beheert.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Studio De Bilt
Annulering: herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of niet komen opdagen op de dag van de reservering..

Artikel 1 Studio De Bilt, Bed and Breakfast De Bilt Utrecht
1.1 Op de website www.studiodebilt.nl is Studio De Bilt uitgebreid beschreven. Deze website is met alle zorg samengesteld . Toch kunnen er verschillen zijn tussen de teksten en de foto’s op de website en de actuele situatie bij Studio De Bilt als de gast de B&B bezoekt. Aan dergelijke verschillen kunnen gasten geen rechten ontlenen.
1.2 In het weekend is het niet mogelijk één nacht te reserveren. Gasten die willen reserveren op vrijdag of zaterdag kunnen minimaal twee nachten reserveren. Op andere dagen is het wel mogelijk te reserveren voor één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3 De studio’s zijn maximaal geschikt voor twee personen. De studio’s zijn minder geschikt voor kinderen. Uitzonderingen kunnen in overleg worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een gezin met twee kinderen de gehele B&B reserveert.
1.4 Huisdieren zijn niet toegestaan in Studio De Bilt.
1.5 Studio De Bilt is 24 uur per dag toegankelijk. De studio’s hebben een eigen afsluitbare ingang. We hanteren rusttijden van 23.30 uur tot 07.00 uur.
1.6 Roken is niet toegestaan in de studio’s of in de ontbijtkamer. Buiten op het terras is roken wel toegestaan, mits andere gasten hiervan geen hinder ondervinden.
1.7 Inchecken van 15.00-18.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Vroege of late incheck mogelijk wanneer beschikbaar, enkel in onderling overleg mogelijk.
1.8 Gasten kunnen hun auto gratis in de straat of op een van de pleintjes in de buurt parkeren. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.9 Gasten geven bij reservering hun persoonlijke en adresgegevens op.
1.10 Gasten volgen in geval van calamiteiten de instructies van de gastvrouw op.
1.11 De gastvrouw kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Studio De Bilt ontzeggen of weigeren. Dit kan zonder verdere mededeling en/of opgaaf van redenen. En ook zonder restitutie van verblijfskosten.
1.12 Gasten van Studio De Bilt dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat in de B&B ter inzage ligt.

2 Tarieven
2.1 Alle tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, air conditioning en verwarming. De tarieven zijn ook inclusief BTW. De prijs zijn exclusief Toeristenbelasting. Zie hiervoor de gedetailleerde informatie op de website.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3. Tarieven van Studio De Bilt zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4 De informatie op de website van Studio De Bilt – www.studiodebilt.nl – wordt te goeder trouw verstrekt; tussentijdse wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk. Studio De Bilt is niet aan kennelijke fouten op de website gehouden.

Artikel 3 Reservering en Betaling
3.1 Reservering is online alleen mogelijk via de eigen website (www.studiodebilt.nl), www.bedandbreakfast.nl, www.booking.com, www.homeaway.com en www.airbnb.com
3.2 Reserveringen via de boekingssites zijn direct definitief als de betaling is voldaan. Reserveringen via de eigen website en bedandbreakfast.nl zijn pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door Studio De Bilt en wanneer de betaling is voldaan.

3.3 De verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar de rekening van Studio De Bilt. Overmaken van de verblijfskosten kan direct bij het boeken via website www.studiodebilt.nl) of via een bankoverschrijving naar de bank van Studio De Bilt. Gegevens over de rekening van Studio De Bilt vindt de gast op de contactpagina van website www.studiodebilt.nl. Hier vindt de gast ook informatie betreffende het Kamer van Koophandel-nummer, BTW-nummer en andere handige informatie over Studio De Bilt.
3.4 Studio De Bilt beschikt niet over een pinfaciliteit. Creditcards worden niet geaccepteerd. Ter plekke in de B&B is derhalve enkel contante betaling mogelijk; houdt hier a.u.b. rekening mee. Bijvoorbeeld voor het (op locatie) betalen van de Toeristenbelasting, voor het kopen van versnaperingen uit de minibar, of wanneer u alsnog gebruikt wenst te maken van de ontbijtservice.

Artikel 4 Annulering
4.1 Tot 2 weken voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Voor de speciale arrangementen geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd.
4.2 Bij annulering vanaf 2 weken voor datum van aankomst wordt 50% van het bedrag van de reservering in rekening gebracht.
4.3  Bij annulering vanaf 3 dagen voor de datum van aankomst wordt 100% van het bedrag van de reservering in rekening gebracht.

4.4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per email aan Studio De Bilt worden doorgegeven (info@studiodebilt.nl)
4.5 Studio De Bilt heeft te allen tijde het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst een definitieve reservering zonder opgaaf van reden in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden dan zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Artikel 5 Schade
5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en Studio De Bilt te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de gastvrouw gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten toegebrachte schade aan Studio De Bilt of de daarin aanwezige zaken.
5.3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de gastvrouw te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4 Bij verlies of niet retourneren van sleutels van Studio De Bilt worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de factuur deze te voldoen.
5..5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen uiterlijk 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen. Gebeurt dit niet dan volgt een factuur zoals beschreven in artikel 5.4.

Artikel 6 Klachten
6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Studio De Bilt voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met redelijke spoed te behandelen. Een klacht wordt behandeld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Studio De Bilt gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Studio De Bilt kan worden verlangd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Studio De Bilt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of diens eventuele gasten tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2 Studio De Bilt kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Studio De Bilt, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4 Studio De Bilt aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Artikel 9 Privacy
9.1 De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 10 Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op